Les voor op school

De les Vaarwel! is speciaal ontwikkeld om door de eigen docent op school uit te voeren. De les is een mooie aanvulling op de reguliere lessen over de Gouden Eeuw. In de les gaan de leerlingen aan de slag met de Nederlandse zeevaart in de 17e eeuw. Zij maken kennis met het leven aan boord en leren onder andere de Brielse admiraals Witte de With en Maarten Tromp kennen. Daarbij komen de leerlingen voor allerlei dilemma’s te staan. Zouden zij hun kind bijvoorbeeld op jonge leeftijd aan de admiraliteit toevertrouwen?

Stappen
Vaarwel! bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Een opwarmer (om de leerlingen te interesseren voor het thema)
2. De bespreking van de historische achtergrond van de scheepvaart in de 17e eeuw
3. Het lezen en bespreken van twee dagboekfragmenten 
4. Het spelen van het dilemmaspel 
5. Afronding (verwerking en evaluatie)

De beschikbare PowerPointpresentatie dient als handige leidraad voor de stappen en onderdelen die tijdens de les doorlopen worden.

Leerdoelen
De les heeft de volgende leerdoelen:
- Historische termen begrijpen (zoals Gouden Eeuw, zeevaart, handel, VOC).
- Kennisnemen van historische personen Maarten Tromp en Witte de With en hun positie in de 17e eeuw.
- Mening vormen en historische situatie begrijpen (in vergelijking met die van nu).
- Beeld vormen van hoe de mensen toen leefden; wat vind je daarvan?
- Discussiëren: overtuigen en argumenten gebruiken, elkaar laten uitspreken en goed formuleren.

Aansluiting op het curriculum
Het programma is vakoverstijgend en sluit op diverse manieren aan op het onderwijscurriculum.

Onderdeel A Nederlands
1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken.
6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.

Onderdeel E Mens en Maatschappij
36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.
37. De leerling leert een kader van tien tijdvakken te gebruiken om gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen in hun tijd te plaatsen. De leerling leert hierbij over kenmerkende aspecten van de dit tijdvak: tijd van regenten en vorsten (1600–1700);
38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

Docentenhandleiding en lesmateriaal
Alle benodigde materialen zijn hier te downloaden:

- Docentenhandleiding
- Powerpointpresentatie
- Dagboekfragmenten
- Dilemmaspel
- Dilemmaspel achtergrondinformatie

Let op: de kaarten voor het dilemmaspel van tevoren printen en op maat snijden.

Kosten
Historisch Museum Den Briel biedt deze les voor op school gratis aan.
Het programma kan goed gecombineerd worden met een bezoek aan het Historisch Museum Den Briel (kosten 0,50 euro per leerling, begeleiders gratis, reserveren verplicht.) en uitgebreid worden met een theatrale stadswandeling in dit thema, onder leiding van een verteller via: storytrail.nl