In 2016 werden aan de Burgemeester van Sleenstraat in het historische centrum van Brielle archeologische opgravingen uitgevoerd.De plaats blijkt een bewogen geschiedenis te hebben. Op deze locatie waren eeuwen geleden twee kloosters gevestigd: het Cellebroedersklooster en het Catharinaklooster. Later kregen de gebouwen ook andere functies, vaak onder invloed van belangrijke (lokale maar ook nationale) historische gebeurtenissen. Een deel van de opgegraven voorwerpen is nu in het museum te zien.
Aan de hand van deze bijzondere bodemvondsten en andere andere beschikbare beeld- en tekstbronnen, doen leerlingen onderzoek naar deze historische plaats. Hierbij spelen continuïteit en verandering maar ook oorzaak en gevolg een grote rol.

Begeleiding
Wij verwachten minstens twee maar liever meer begeleiders vanuit school mee (de leerlingen worden in groepjes verdeeld, idealiter heeft elk groepje een begeleider).

Aansluiting op curriculum
Het educatieve project sluit op verschillende manieren aan bij het curriculum van de vakken geschiedenis en mens & maatschappij binnen de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zo speelt kerndoel 40 een belangrijke rol: De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

De leerlingen werken bij dit project met bronnen uit verschillende tijdvakken:
- Tijd van monniken en ridders (500-1000);
- Tijd van steden en staten (1000-1500);
- Tijd ontdekkers en hervormers (1500-1600);
- Tijd van regenten en vorsten (1600-1700).
Hierbij horen de volgende kernbegrippen (uit verschillende tijdvakken):
christendom, agrarisch-urbaan, cultuur, ambacht, geestelijkheid, handel.

Download hier de docentenhandleiding:
Docentenhandleiding Een bodem vol verhalen

Reserveer hier uw bezoek.